Friday, July 05, 2013

MAKAULAW TI ANGOT TI AMMONIA


ITI NAPALABAS...

Nailungunen idi inyawid da diyay Diyos ti alwad na nga Manong Junie.

Binagsol kanu dagiti nakaapa da nga fraternity idiyay Manila.

Naibales da met laeng isuna kadaydiyay aldaw nga pan-nakapatay na.

Agkaabay da pay idiyay morgue piman.

Mayat sa ti sumrek ti fraternity ti kunak idi.

Exciting...

SEPTEMBER 1989

Dakami 'tay inawagan da nga Ammonia Batch.

Adu ngamin iti naulaw idi final initiation mi diyay Kampo Kuatro. Siyak sa laeng ti haan nga nag-collapse.

In-nem kami nga neophyte: ni Cabanaysdey nga nadamag ko nga pimmusayen, ni KBL nga gapu ta kil-lo ti tam-mudo na ket binirnasan da nga kasta, ni Bagis Joey, ni Bagis Freddie, siyak, kenni Sis Marlyn nga pinaynalan da uray nu haan met nga agbasbasa.

Kastoy ti sequence mi: agkakanabsiit nga sippapo ti rupa [blessing], nagado nga paddle, belting [tal-lo nga basnot ti sinturon iti bukbukot mi kada miyembro], mental torture [pinagsalasala ken pinag-iin-nungo da kami, pinakan dakami pay ti sili!], atay kunkuna da nga istasyon [sag-gaysa nga minuto nga bugbog kada dua nga miyembro], ken Indian Run [madi kami unay makatarayen a ta limteg met dagiti lupluppo men isu nga intaya mi lattan dagiti agtut-tutot nga bukot mi nga binasnutan da iti sangsanga ti bay-yabas].


Ayna Apo, ket pinuuran da pay ti urmot mi! 

Kasla kami la nagsida iti sanga-gabsuon nga birabid ti rikna mi idi malpas.

Pinaangutan da kami iti ammonia ngem kim-maru met ti ulaw mi ta kaang-angot na met tay nabangles nga isbo!

Makadumingo kami nga haan nga makatugaw.

Ayna ti rigat na mi nga tumak-ki ken agtugawen aya!

Umay dakami met pinasyar dagiti sister nga adda balon da nga nakabote a napudot nga danum nga isu't impalpadaligdig da kadagitay limteg nga laslasag mi.

Inlutlutuwan ken inlablabaan da kami pay piman.

Mapalabas ti makadumingo ket acceptance min.

Pinalikawkawan mi nga nakaparintumeng diyay puon ti narra nga kimkimpetan mi iti kasta la unay idi rugyan da nga ramisen dagiti lumlumteg pay apo nga bakrang mi!

Kasta ti pakasarsaritaan iti nakuna nga Ammonia Batch.

Makaulaw nga pudno!

No comments: