Wednesday, February 05, 2014

KALAG LUKSA

Nanundo at naghatid ako ng patay n'ung huli akong bumiyahe sa Nueva Vizcaya.

Halos isang taon na pala ang lumipas.

Siguro puede na ulit akong bumalik. 

Kaya na marahil pumasok sa bahay kung saan huling natulog ang isang kaibigan...


...at kunan ng pityur ang mismong lugar kung saan siya kumatok ng saklolo [na isa na palang opisina ngayon].


Heto ang aking atang para sa nalalapit na pagtatapos ng isang taong pagluluksa...

No comments: